Privacy Policy

A.S. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. AS. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als A.S. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

De aangeleverde persoonsgegevens – te weten uw NAWTE-gegevens, gegevens over uw studie en beroep, uw e-mailadres, een kopie van uw paspoort, uw rekeningnummer en een pasfoto – worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels en enkel gebruikt voor de aanmelding bij de KNVB, de naam van de leden voor de teamindeling op de website van A.S. Exstudiantes Zaalvoetbal Groningen, het versturen van de maandelijkse nieuwsbrief en het innen van de contributie. De persoonsgegevens worden gedurende uw lidmaatschap bewaard, tot twee jaar na het beëindigen van de lidmaatschap.

U hebt ten alle tijd recht op inzage in en rectificatie van uw aangeleverde persoonsgegevens.

Teamsponsoren